Registrácia základny plavecký výcvik

Športový plavecký klub Kúpele Piešťany

* Povinné polia.


Plavecká úroveň dieťaťa:Absolvoval som kurz:Termíny 2024

volne miesto len ako náhradník

Odoslaním registrácie potvrdzujem, že poznám môj zdravotný stav /event.zdravotný stav môjho dieťaťa/, ktorý mi resp.dieťaťu nebráni vykonávať športovú prípravu so zameraním na plávanie. Som si vedomý, že zodpovedám za môj zdravotný stav / eventuálne za stav môjho dieťata/ Splnomocňujem ŠPK Kúpele Piešťany poskytnúť základné ošetrenie pri poranení, alebo chorobe môjho diaťaťa, ak kvalifikovaný lekársky personál uváži ošetrenie za potrebné,ošetrenie vykoná.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu ktorý som uviedol v prihláške a vrozsahu fotografickej podobizne i zvukovo obrazovým záznamom maloletého na účely prezentácie klubu prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Súhlas udeľujem Športovému plaveckému klubu Kúpele Piešťany.Tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať okrem prípadov, keď zákon č.122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak. Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol-bola poučený o právach pri spracoúvaní osobných údajov a že uvedené údaje ,ktoré som poskytol -poskytla sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné pravdivé a presné. Klub sa zaväzuje vykonávať všetky rozumné opatrenia, aby sa s osobnými údajmi zaobchádzalo podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike a príslušných miestnych predpisov o ich ochrane, a aby nedošlok ich zneužitiu.

Čestne prehlasujem že som bol-bola oboznámený o právach a povinnostiach účastníka registrova- ného v Športovom plaveckom klube. Tieto sú písomnou súčasťou registrácie.

Preštudoval som si obe strany tohto tlačiva a súhlasim s podmienkami registrácie a následného plaveckého výcviku resp. športového plaveckého tréningu.

Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými súbormi cookie v súlade s našimi pravidlami cookies.

Top